Layang Pitakonan (Tanya Jawab)

Ngagem Parfum Kang Ngemu Alkohol, Sah Napa Boten Shalatipun?

Pitakonan : Pakai minyak parfum semprot mengandung alkohol, apakah sah shalatnya? 

Dari Buwono-Jambi

Wangsulan : Niku para ulama benten pamanggih. Menika perkawis khilafiyah fiqhiyah ijtihadiyah. 

Sebab saperangan ulama ngendika bilih khamr (kalebu alkohol-pen) niku najis. Perangan ulama sanese ngendika boten najis.

Kula piyambak anggadahi kapitadosan bilih Alkohol niku boten najis. Senadyan haram, ning boten sedanten barang sing haram niku najis. 

Wong othok (judi) niku dhadhune kalih bathoke niku rak haram nggih.. Ning napa nak jenengan ndemok bathoke utawa dadune niku najis? Boten.

Uang hasil judi niku haram, ning nak didemok, dielus elus, jenengan najis boten? Boten.

Ning pareng boten ngelus elus uang  judi niku wau? Saene boten, nak niku uang hasil judi. Ngko ndak malah kepingin.

Lan wonten riwayat, nalika para sahabat wonten kita Madinah, niku sampun napi wahyu, bilih khamr niku haram. Lajeng para sahabat niku mendhet genthong genthong isi khamr disuntak’ake wonten mergi  mergi kuta Madinah. 

Ngantos mergi mergi wonten kuta Madinah niku banjir khamr. Nak khamr niku najis, kan boten pareng diguwak teng dalan. Nggupaki sikil mengke. Nalika para sahabat ngguwaki khamr teng pinggir pinggir dalan, niku pinangka dalil bilih khamr sanes najis.

Dados ngagem parfum sing wonten alkohole, niku insyaAllah boten batalake shalat lan boten najis.

Ananging kedah dipun aturaken bilih wonten saperangan ulama ingkang maringi fatwa bilih khamr niku najis. Supados mangke kita sedaya niku boten kaget (menawi wonten beda pendapat). Niku perkawis khilafiyah ijtihadiyah sing boten wonten gandheng cenengipun, boten wonten sambung rapetipun kaliyan prinsip prinsip agami Islam.

Wallahu ta’ala a’lam bis shawab..

dipun wangsuli dening : Ust. Abul Aswad Al Bayaty, B.A

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button